Amateurvoetbalopzondag.nl
Volg ons op twitter

AFC '34 - de Zouaven

Uitslag 0 - 0 (0 - 0)

Datum zondag 23 november 2014 om 14:00

Scheidsrechter Elswijk C.C. van

Wedstrijdverslag

door Pim Soeters

Het zijn zwa­re tij­den voor Mi­chel de Wit en zijn ploeg­ma­ten. ,,Nee, acht wed­strij­den ach­ter el­kaar zon­der zege heb ik nog nooit mee­ge­maakt'', ver­zucht De Zou­a­ven-aan­voer­der. Gis­ter­mid­dag werd ech­ter ein­de­lijk weer een keer niet ver­lo­ren. Te­gen AFC’34 werd het 0-0. ,,We heb­ben weer de ’0’ ge­hou­den. Dat is po­si­tief. En een punt ge­pakt. Van hier­uit moe­ten we ver­der gaan en ik ben er­van over­tuigd dat de re­sul­ta­ten wel weer gaan ko­men.’’ Po­si­ti­vis­me lijkt na de ont­moe­ting met AFC’34 te over­heer­sen. Maar of dat te­recht is, is de vraag. Want de wed­strijd te­gen de Alk­maar­ders – op een er­bar­me­lijk veld – zei niet veel over de hui­di­ge staat van De Zou­a­ven.
,,Heel las­tig om op dit veld te voet­bal­len. Het is toch een beet­je lan­ge bal­len ge­ven en ho­pen dat hij een keer goed valt. Maar des­al­niet­te­min is het goed om te zien dat we ook van­daag al­lesge­ven. Zo­als ei­gen­lijk in elke wed­strijd. Nee, met de groep zit het wel goed. Maar het moet ook ge­woon een beet­je mee gaan zit­ten. En dat gaat dit sei­zoen ook echt nog wel ge­beu­ren.’’

Kan­sen

Toch zat het dat gis­ter­mid­dag mis­schien wel al een beet­je. Want AFC’34 had de kan­sen om De Zou­a­ven de acht­ste com­pe­ti­tie­ne­der­laag op rij toe te bren­gen. Maar Aron van Loon bleek vaak een sta-in-de-weg. En an­ders hielp een hob­bel­tje een goe­de schiet­kans van de Alk­maar­ders wel om zeep.
De Zou­a­ven kon hier in de eer­ste helft wei­nig te­gen­over zet­ten. Een schot van Ar­jen Boek­weit ging net naast. In de twee­de helft ging het ech­ter be­ter met de kan­sen voor De Zou­a­ven. Zo be­land­de een hard schot van Ike Nan­ka-Bru­ce op de paal en werd een schot van Tho­mas Hand – na een goe­de ac­tie van de mid­den­vel­der – ge­keerd door AFC-doel­man Ori Hoog­land. Ook Pie­ter Koop­man kwam een keer dicht­bij een tref­fer, maar zijn schot werd ge­blokt door Lars Boe­kel.

Te­veel

Ove­ri­gens was een zege te­veel van het goe­de ge­weest voor De Zou­a­ven. Daar­voor creëer­de de ploeg te wei­nig. ,,Ik kan wel le­ven met dit re­sul­taat'', liet De Zou­a­ven-trai­ner Pim Kaag­man dan ook we­ten.
,,We be­gon­nen aar­dig op dit moei­lij­ke veld. Maar daar­na had AFC’34 in­der­daad de be­te­re kan­sen. Hoe­wel wij in de twee­de helft ook en­ke­le goe­de kan­sen kre­gen. Al met al denk ik dat het een te­rech­te uit­slag is na een zwa­re wed­strijd op een heel las­tig veld'', ver­tel­de de oe­fen­mees­ter ver­der na af­loop van de re­mi­se. ,,Ook ik ben blij met de ’0’. Dat was ons dit sei­zoen nog niet ge­lukt. Dus dat is po­si­tief. Ik ben dan ook wel te­vre­den met de wed­strijd van van­daag en denk dat we deze lijn een goed ver­volg kun­nen gaan ge­ven in de ko­men­de we­ken.’’

Wedstrijddetails

AFC '34 Minuut de Zouaven
26   Arjen Boekweit
Mick Leijdeckers 71  
Ali Deveci Menno Meijland 78  
Sandro Staal Herbert Inecia 78  
83   Ike Nanka-Bruce
86   Ike Nanka-Bruce Robbin Kooiman

Opstelling

Alle uitslagen, standen en programma's van het zondagvoetbal.
Verder transfers van de zondag Topklasse en Hoofdklasse, nieuws en overige achtergronden van het zondag amateurvoetbal!