Amateurvoetbalopzondag.nl
Volg ons op twitter

de Zouaven - AFC '34

Uitslag 2 - 1 (0 - 0)

Datum zondag 12 april 2015 om 14:00

Scheidsrechter Tempelaar J.H.

Aantal toeschouwers 450

Wedstrijdverslag

door Vincent Schot (website de Zouaven)

,,Wat zijn we goed hè!?’’, roept Ar­jen Boek­weit als hij la­chend de kleed­ka­mer van De Zou­a­ven uit komt lo­pen. De aan­val­ler heeft een bier­tje in de hand. Het is wel­ver­diend voor de ma­ker van de win­nen­de tref­fer in het duel met AFC’34. In de strijd met de gro­te con­cur­rent te­gen di­rec­te de­gra­da­tie is zijn late 2-1 zelfs zo be­lang­rijk dat nie­mand hem zijn cy­nis­me over het ver­toon­de spel kwa­lijk neemt.

,,Het was héél slecht'', toont hij zich al snel een stuk re­a­lis­ti­scher. ,,Voor­al voor rust.’’ Wat de 30-ja­ri­ge aan­val­ler en zijn ploeg­ge­no­ten in de eer­ste 45 mi­nu­ten la­ten zien, is in­der­daad be­paald geen trak­ta­tie voor het oog. Het mid­den­veld lijkt een dag­je vrij­af te heb­ben en dus wordt – ter­wijl be­hal­ve de man met de bal tien spe­lers stil­staan – vrij­wel ie­de­re bal van ach­ter­uit rich­ting Boek­weit en zijn kom­paan voor­in, Pie­ter Koop­man, ge­pompt.

Ge­zien de wind die over het Groote-broe­ker kunst­gras jaagt én de lijn van vijf lan­ge ver­de­di­gers die de twee spit­sen van de thuis­club om­sin­ge­len is het een wei­nig suc­ces­vol­le tac­tiek. ,,Pim (Kaag­man, red.) is in de rust pit­tig boos ge­wor­den. En te­recht want blijk­baar is dat voor som­mi­ge jon­gens no­dig om bij de les te ra­ken'', ver­volgt Boek­weit. ,,Na rust be­nut­ten we het mid­den­veld na­me­lijk wél en kwa­men we aan voet­bal­len toe. Heb­ben ook een paar keer la­ten zien dit echt wel te kun­nen.’’

Am­per twee mi­nu­ten te­rug op het veld on­der­stre­pen de rood­grij­zen dit al. De mid­den­vel­ders be­moei­en zich nu wel met het spel en dat re­sul­teert in een goe­de aan­val die ein­digt bij Bri­an Kaag­man. Van­af de rand van de zes­tien krult hij de bal fraai ach­ter AFC’34-goa­lie Ury Hoog­land. Die mag een half uur la­ter als eer­ste gaan dou­chen als Mar­co Ma­zee en hij uit­vech­ten wie er als eerst bij een diep­te­pass op de mid­den­vel­der is. De kee­per wint zo nipt dat hij de man die hem te­ge­moet­komt op­zich­tig om­ver­schopt. Het le­vert hem een rode kaart op.

,,En dan ko­men zij toch nog op ge­lij­ke hoog­te. Slecht hè?’’, stelt Boek­weit een re­to­ri­sche vraag. ,,Ik stond bij de eer­ste paal bij die vrije trap en volg­de mijn man­ne­tje. De bal ging over ons heen dus kon niet goed zien wat er daar­na ge­beur­de. Maar die jon­gen (Eel­ke de Graaf, red.) van hun kon dus vrij in­tik­ken? Dat mag na­tuur­lijk niet.’’

Ge­zien het ge­rin­ge aan­tal kan­sen dat het duel rijk is, lijkt dit op een re­mi­se af te ste­ve­nen. Tot­dat Boek­weit in bles­su­re­tijd met zijn twee­de van het sei­zoen AFC’34 als­nog op de knieën krijgt. ,,Dit was een héél be­lang­rij­ke goal'', weet hij zelf ook. Hoe­wel de Alk­maar­ders nog een duel in te ha­len heb­ben, be­draagt het gat nu ze­ven pun­ten. ,,Wij de­gra­de­ren ab-so-luut niet meer recht­streeks. En mis­schien ont­lo­pen we ook de na­com­pe­ti­tie zelfs nog wel.’’

Wedstrijddetails

de Zouaven Minuut AFC '34
4   Luc Schuffelen
21   Eelke de Graaf
Marco Mazee 25  
Brian Kaagman 47  
66   Ali Deveci Sandro Staal
71   Ori Hoogland
72   Mohamed Ouamar Joey Wiese
Thomas Hand Marco Mazee 75  
80   Lars Boekel Stan Snijders
Thomas Hand 84  
84   Eelke de Graaf
Arjen Boekweit 90  

Opstelling

Alle uitslagen, standen en programma's van het zondagvoetbal.
Verder transfers van de zondag Topklasse en Hoofdklasse, nieuws en overige achtergronden van het zondag amateurvoetbal!