Amateurvoetbalopzondag.nl
Volg ons op twitter

de Zouaven - Woerden

Uitslag 4 - 1 (4 - 1)

Datum zondag 20 september 2015 om 14:00

Wedstrijdverslag

De Zouaven-trainer Kaagman tevreden, maar realistisch: ’Eén zwaluw maakt nog geen zomer’


Pim Soeters - NHD


Ze we­ten weer wat jui­chen is op sport­com­plex De Kloet in Groote­broek. Na­dat de eer­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd van De Zou­a­ven op ei­gen veld vo­ri­ge week geen tref­fers op­le­ver­de, is het deze zon­dag wel raak. Met 4-1 wordt Woer­den af­ge­droogd en wor­den de ver­wach­tin­gen voor dit sei­zoen weer een stuk ho­ger.

Want na het som­be­re de­gra­da­tie­jaar met slechts 31 tref­fers, zijn de voor­uit­zich­ten voor deze com­pe­ti­tie­jaar­gang voor­als­nog een stuk roos­kleu­ri­ger bij De Zou­a­ven. Woer­den leent zich pri­ma als slacht­of­fer dat de ploeg meer ver­trou­wen geeft.

De thuis­ploeg pakt de gas­ten di­rect van de af­trap bij de strot met veel pres­sie. Het le­vert ge­vaar­lij­ke mo­men­ten op. Bin­nen het kwar­tier is het Chris Groote­man die met een goed schot van een me­ter of acht­tien het net vindt. Na de 1-0 gaat De Zou­a­ven op zoek naar meer. Het voor­al de­fen­sief slor­di­ge Woer­den (aan­val­lend be­schikt het team wel de­ge­lijk over en­ke­le ta­lent­vol­le spe­lers) wan­kelt.

De on­macht en on­ze­ker­heid ko­men tot ui­ting als Woer­den-mid­den­vel­der Stan­ley Tai­lor luid­keels zijn team­ge­noot en rechts­back Ja­mal Hof­wijks uit­foe­tert. Tai­lor valt, sa­men met zijn team­ge­noot Jasper At­te­velt, ove­ri­gens lou­ter in ne­ga­tie­ve zin op. Het Woer­den­se duo loopt voor­al te mek­ke­ren op de ar­bi­ter en spe­lers van De Zou­a­ven. Ronduit ir­ri­tant ge­drag, dat hun team ook nog eens niet helpt. Het is ook voor­al aan de cou­lan­ce van de ar­bi­ter te dan­ken dat de zeur­pie­ten de ne­gen­tig mi­nu­ten vol­ma­ken.

De spe­lers van De Zou­a­ven la­ten zich ech­ter niet af­lei­den. Zo is de goed ac­te­ren­de Bri­an Kaag­man in de 24e mi­nuut scherp als de bal na een goe­de aan­val voor zijn voe­ten be­landt: 2-0. Den­nis van Tricht maakt op slag van rust ver­vol­gens dank­baar ge­bruik van de­fen­sief ge­blun­der bij Woer­den. Mede dank­zij de op­let­tend­heid van Zou­a­ven-bui­ten­spe­ler Alp­ha Kas­ha­ma te­kent hij voor 3-0. Het eni­ge wat de gas­ten hier­te­gen­over zet­ten is een po­ging van Jor­dy Stins, die met een lob van een me­ter of veer­tig bij­na scoort. De Zou­a­ven-doel­man Aron van Loon brengt ech­ter red­ding.

Hoe ver­ma­ke­lijk de eer­ste helft is, zo saai is de twee­de. Er ge­beurt wei­nig meer. Even lijkt De Zou­a­ven zelfs in slaap ge­sust en kan Dan­ny Ter Hoe­ve zo­maar de 3-1 ma­ken. De snel­le 4-1 be­zorgt ech­ter weer rust bij De Zou­a­ven.

Mede om­dat Rick de Lan­ge voor de twee­de keer geel ziet als hij met een sli­ding Van Trigt pro­beert af te stop­pen. Hij mag dou­chen en Mar­co Ma­zee schiet de straf­schop be­heerst bin­nen.

,,Ik ben te­vre­den'', zegt De Zou­a­ven-trai­ner Pim Kaag­man. ,,Niet zo­zeer over het ver­toon­de spel hoor. Want vo­ri­ge week was het vele ma­len be­ter. Maar de groep is gre­tig en werkt kei­hard voor el­kaar. Dat heb­ben we vo­rig sei­zoen nog wel­eens ge­mist. We staan nu op ze­ven pun­ten uit drie wed­strij­den. Een goed be­gin. Maar we moe­ten re­a­lis­tisch blij­ven. Eén zwa­luw maakt nog geen zo­mer.’’

Wedstrijddetails

de Zouaven Minuut Woerden
0  
0  
0  
0  
0  

Alle uitslagen, standen en programma's van het zondagvoetbal.
Verder transfers van de zondag Topklasse en Hoofdklasse, nieuws en overige achtergronden van het zondag amateurvoetbal!